සාපයක් ලද කතක් 

Share

දෙනෙතට උනපු කඳුළැලි

උහුලන්න බැරි තරමට

හිත හයිය කර ගත්තාට

දෙතනට උරපු කිරි කඳු

උහුලන්න නොහැකිව

ඉහිරුණා ළය පුරා

කඳුළු එය සේදුවා

 

දස වසක් පෙරුමන් පුරා

දස මසක් කුස දරා

දස පැයක් විළි රුදා

ඉතිරි කළේ කඳුළැලිය

මියෙන තුරු මා සදා

 

පුතු උපත ලද දිනේ

ලොව දිනූ මව් ලෙසේ

හඬ නගා සිනාසුණේ

විළි රුදා නැති ලෙසේ

 

මාරයා නොවේද එසඳේ

මදෙස බලමින් සිනාසූයේ

මවක් නොව්වද ගැබක් දැරුවේ

ඔබ නිසයි මා

උපන් ගෙයි මළ පුතේ….

 

Written by Iresha Welikanna

Image Courtesy: https://bit.ly/2K3iIrM

 
Tagged : / /