හිමිදිරි උදැසනක වැගිරෙනා ජීවයේ රහස

Share

රක්ත පැහැ මල් මත,
ඇවුනු පිනිබින්දුවකි……….
ඉන් අවදි වූ ඇය දිග හැරියා ය,
අත් පා,
අලස බව පහකරන අටියෙන්……
විමසා බලති,
විහඟ, සිව්පා, උරඟ මින් රැල්,
සැප දුක් කිම් දැ යි කියා…..
නිල්වන් මේඝයන් අතරෙන්,
කදු ශිඛර ඔස්සේ,
නවමු දිනකට වඩින්නා වු,
දිනකරයන්ගෙ,
ප්‍රභා රශ්මිය සනස යි සත,
සෝවාන් ඵල ලබන්නට මෙන්,
සුදුවන් වතෙන් සුසැදුනු,
සිඟත්තන්,
ජීවන මං පෙත අරා තරග කරනා,
මුහුකුරා ගියවුන්,
තබන්නේ ය පිය,
අනෙක විධ වර්ණ ගැන් වු පෙත් මතට,
දිවි පෙතේ තවත්,
නැවුම් වූ දිනකට …………………..

Image :- http://www.laluzdeunangel.com/nuevo/wp-content/uploads/2013/07/Sunlight-1024×576.jpg