මියැදුණ ජීවය

Share

විසල් අහස් කුස – වෙනදා මෙන් නැත

දිස් වේ සොවින් වැළපෙන අයුරු

 

නේක කුසුම් ගොමු – සුවඳ කෙරූ බිම

සොහොන් බිමකි අද වල් වැදුණු

 

දසත පැතිර ගිය – විහඟ නාද නැත

නිහඬ පාළු බව පමණක් වූ

 

සතර දෙසින් ගැලු – ජල ධාරා නැත

රුක් අරණෙ ම ජීවය සුරැකූ

 

තුරු සිරස හරහා හැමු – සිහිල් පවන නැත

ගිනියම් වූ රළු පවනක් වූ

 

රුදුරු වෙසින් මරු  – ඇවිදින් විගස ම

රුක් අරණ ම දෙරණට හෙළපු

 

තේජස් විලසට  – වනය සරා සිටි

රුක් ගොමු හැම තැන පණ අයැදූ

 

තවමත් නොදනිමි  – සිදු කළ වරදක්

සැණකින් දිවියෙන් සමුගෙන යන්නට වූ

 

 

Written By: Chamodi Prasadini

 

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3iIzzko

 
Tagged : / /