රුක් අරණක මියැදීම

Share

ළා හිරු කිරණ ළපලු අතරින්

කෙමෙන් ගලන විට

මඳ පවන විත් අතු පතර

හැපෙමින් තාලෙට සැලෙන විට

හිමිදිරියෙ දැනුනේ නැවුම් ජීවයක්

මඳ පවනෙ තාලයට

ළතා මඬුලු රැඟුම් පානවිට

කුසුම් පිපී සුවඳ හමමින්

අතු අග සරසන විට

සිතට දැනුණේ සිහිල් සුයාමයක්

මළහිරු බසින විට

ගිමන් හරින සියොත් කැළ

නේක නදින්

ගී රාව නැංවූ අපූරුව

මැවුයේ මනරම් සැඳෑ යාමයක්

සොබා අරණට සමුදෙන්න

කාලය එලඹුනත්

සමුගෙන යා යුතු බව දැනුණත්

මනහර මතක සිහි වූ විට

ඇතිවන්නේ සිතෙහි රිදුමක්

Image Courtesy :https://bit.ly/3ofLxl0

 

 
Tagged : / /