නොහැකිද යළි එන්න, නො එන බව පවසා යන්න?

Nadeeshani 0 Comments

විටෙක ඔබ ගීතයකි,
මා සවනත පිනවන…
විටෙක ඔබ පැතුමකි,
කිසිදා යළි මට ළං නොවන…
එනමුත් සැම විටම ඔබයි එළිය,
මියැදෙන්නා වූ මේ දිවියේ මා හැර නොයන…

අතීතය සිහිනයකි,
මිහිරි බව හා රැඳුණ
ඔබේ සිනහව, වදන,
මතකයේ තුටු රැළි නගන..
දියණියක් වීමි මම,
ප්‍රීතියෙන් කල් ගෙවන..
අද කවුරුන්ද මා,
නැති වූ කල ඔබේ සෙවන?

සිටියේ ඔබ පමණයි,
කැටුව යන්නට දිවි ගමන
වියෝවෙන් හද පැතුම්,
සියල්ලම අඳුරට වන
කෙසේනම් ඉවසම්ද,
දැනෙන මේ තනිකම?

නොහැකිද යළි එන්න,

නො එන බව පවසා යන්න…

 

Image courtesy:- https://psychicelements.com/blog/shared-death-experience-when-loved-ones-say-goodbye/