ඉරණම

Share

මසිත් වෙරළෙහි

රැඳුණු සටහන්

ප්‍රේම දළ රළ

මකා සැණෙකින්

ස්නේහ වර්ෂා

ඇදහැලී මත

වැඩුණි දලු ලා

විසල් බීජය

කලක් තිස්සෙම

තිබුණු සුප්තව

බොළඳ ප්‍රේමය

තැනූ පටලය

දෑස වහගෙන

චණ්ඩ මාරුත

දැමුණි උපුටා

නොරිසි ආලය

මසිත පොරවා

ගෙන කසාවත…

 

Image Courtesy : https://bit.ly/2Zbq9R5

 
Tagged : /