බිදී ගිය සෙනෙහේ

Share

ළය මඩළ බිදී සී සීකඩ
විසුරුනු ඒ දිනය ගැන
දෑස තෙත් වී යලි මෑතක මතක් විය
නිසල වනමලියන් මැද
විසේ ඇති කොමලියක් විය
ඇගේ රූ සපුව දැක
නෙතු නැවතුනා මගේ
ඇගෙ නීල නෙතු මත
පෙම්වතියක් සොයමින් සිටිය මට
ලියන්න සිත් විය
පෙම් ගී වැල් අගෙ ළය මඩළ තුළ
පැතුම් සුන් විය පැවසු දෙයින් ඇය
“එක හිතකි මට ඇතෙතේ
එය දැනටමත් වෙනෙකෙකුගෙ වී ඇත”
අනේ දෙවිදුනි……….???????

Image Source :- 4.bp.blogspot.com