ලෝභයි මෙමා සදහටම…

Chamathka 0 Comments

නුඹේ දඟ වැඩ වලට

තරවටු කරනු කෙලෙස

අහිංසකකම පිරුණ

ඔය බැල්ම අසරණය

 

ආදරෙයි මං නුඹට

දඟ කළත් නුඹ නිතර

නුඹේ ඔය හුරතලය

මගෙ හිතට සැනසුමය

 

නුඹ සමඟ තනි වෙන්න

අවැසිය මෙමට හැමදාම

නුඹේ පිරිසිදු හිතේ

සෙනෙහෙ මට දෙනවා ද

 

නුඹේ ලෙන්ගතු කමට

ලෝභයි මෙමා සදහටම

අපේ මේ මිතුදමට

ඇස්වහක් නො වදින්න…

 

Image Courtesy :
http://feedmydogs.com/