තෙවසරක මතක

Share

යුක්තිය ඉටු නොවූ
තෙවසරක මතකයන්
දැල් ව සිත් අවුලුවාලන අද
කටුවාපිටියට මළ ගමක්…

 

ගිනි පුපුරු මැද
සුනු විසුණු කෙරූයේ
එදා
සදා ⁣නොමියෙන
අහිංසක ම බලා⁣පොරොත්තු…

 

⁣භේද නෑ අපතරේ
ආගමක
ජාතියක
කිසිදා…

 

මිහිමත ඉපිද
මිහිමත ම මියෙනා අප
සොබාදහමට තවත්
ජීවයක් ම පමණකි…

 

දෙවි පිහිට අයැදි ඔබ
දෙව් මව් තුරුලට ම වීද?
ඔබේ යුක්තිය
උදෙසා
අපි සීරුවෙන්…

 

මතු දා
කිසි දා
නොවේවා
ලේ වැගිරුමක්
මේ සා…

 

Image Credits: https://bit.ly/37zxyBY

 

 
Tagged : /