චිත්තානුරාව(2008)

Share

සිතක සිතුවිලි අරා නැගෙන රුව ඔබ මවා
නයන සනහන පුරා ගෙනෙන දසුන ද පවා
සුවය දනවන තුරා පිනන ගත සිත දවා
නොවන වෙනසින නුරා දවන මිහිරිය දෙවා

දොළින් මතුවන සුළි ගලන ලෙස් හැඩ වෙවී
වැනිය හද සිතුවිලි නගන හද මැවි මැවී
හමන සුළඟේ වෙළි සැලෙන තුරු නැළවෙවී
නොහැඟේ ඇයි දැයි යළි මට ම මා අහිමි වී

සිතින් තෙපළමි වදන් හදවතින් මා පිරූ
ලොවට සැඟවී හොරෙන් සිතුව මා ඒ යුරූ
සිහි වුවත් ඒ ලෙසින් දසුන් මා දුටු විරූ
නැවත යොමු වෙමි සිතින් වෙතට ඒ හද හුරු

නෙතින් දුටු දින එදා ඇයි ද එය නොහැඟුණේ
දුරින් දුරටම සදා කෙසේ සිත් යා වුණේ
හැඟුම් අප සිත රඳා නුබ ගැබේ සැඟ වුණේ
පෙනේ එළීයක් විදා අඳුරේ තරුවක සෙනේ

දිව යමි ඉපනැල්ලේ අනන්තය මාවතේ
සොඳුරුව නැළවිල්ලේ මේ සිහිල් මාරුතේ
නවමු ව සිතුවිල්ලේ මායිම් නම් නැතේ
හදවත මා ඉපිළේ යන්නටයි හිතු මතේ