ඇත් ගොව්වාගේ දියණිය

Share

elephant-keepers-daughter

අතරමන් වී මොහොතකට
එගොඩ මෙගොඩ නොපෙනෙන
කිසිවෙකුත් නාදුනන
මහා මිරිගුවක

ඇය කවුරුන්ද යන වග
ඇගේම සිතුම් පැතුම් විසින්ම
ඇගේ හදවතින් මකා දැමුවා
ඈටත් නොකියාම

මොහොතකට ඇගේ දෙනෙත්
අන්ධ වුනා නොවේද
ඒ මහා පෞරුෂය
අබ්යස

අහෝ දෛවය සරදම් කරන
ඇත් ගොව්වාගේ දියණිය
ඒ මහා ඇත් රජුට
හදවතින් පෙම් බැද
අදටත් පෙරමග බලාගෙන