ඇසළ මහේ අසිරිය

Share

බෝපත් සෙලවෙමින් සිලි සිලි හඞ                                            නැගෙනා

සොමි කිරණෙන් රෑ ගනඳුර මැකී                                                     යනා

බෝ මලුවේ පහන් ටැඹෙන් සිත                                                  නිවෙනා

ඇසළ පොහොය අදයි සමිඳ ගුණ                                                ගැයෙනා

 

අනෝතප්ත විල මැද යහනක                                                           හිඳුවා

රැගෙන ගියා මහමායා සිහිනෙන්                                                      ඔසවා

සුදු ඇත් පැටවෙකු එන බව සිහිනෙන්                                               දුටුවා

ඇසළ මහේ මහමායා කුස පිළිසිඳ                                                  ලැබුවා

 

සතර පෙරනිමිති දැක කලකිරුණු බෝ                                           සමිඳා

කන්ථක අසු පිටින් නැග නෙරංජනයට පැමිණි                                   එදා

ලෝ සිත කෙරෙහි අනුකම්පා කර සමිඳු                                            එදා

නික්මුණි එදින උපන් රාහුල කුමරු තනි                                         කරදා

 

මර රකුසෙන් පරදා බුදු බව                                                          ලැබුවා

සාධු නදින් මල් වරුසා ලොව                                                 නැහැවේවා

ඉසිපතන මිගදායේ දම් අමා                                                            රසේ

නිවන් මඟට ගමන් කළේ ඇසළ පුන්                                               මහේ

 

කොරෝනාව පහ වී සිරිලක                                            සුරැකේවා

බුදුගුණ නිසා මනුසත් ලොව                                             පිබිදේවා

බුදු බණ පදයකට සැම සිත්                                               එළිවේවා

ඇසළ සඳින් මුළු දෙරණම                                                 නැහැවේවා

 

මේ යන ගමන සංසාරේ කෙදිනදී දෝ                                           නවතීනේ

සසර පුරා ආ නිවන් තෙරක් නැති ගමනකී දෝ                               පවතීනේ

යනෙන හැමතැන කරන කී දේ නෙතේ ගමනට නැත                          උනේ

පසේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට කවදා දෝ අපට                    හැකිවෙන්නේ

 

 

Written By : Savindu Gunawardhana 

Image Links :

Image 01 – https://bit.ly/2Zu2UBY

image 02 – https://bit.ly/2NMWQyO

Image 03 – https://bit.ly/3inWrBb

Image 04 – https://bit.ly/2BY9OY8

 
Tagged : /