නෙතු මැවූ සැනසුම…

Share

කෙමෙන් බැස ගිය හිරුට රහසින්

සඳුගෙ සේයා දිස්වුණා…

සුළං කෝඩය ගතේ දැවටෙන

සැඳෑ යාමය ළං වෙලා…

අඳුරු සෙවනැලි රටා අතරින්

වීදියේ පියමං තබා…

නුඹේ හඬ මා සොයා එන්නේ

නෙතු මැවූ සැනසුම පතා…

දෙපා ළඟ නුඹ දැවටෙනා විට

සිතේ තැවරුණු දුක අසා…

නෙතින් ගිලිහුණු කඳුළු බිඳු ගෙන

මගෙන් නුඹ ඈතට ගියා…

තනිය පාළුව මකාලන්නට

මහ හඬින් දොඩමළුවුණා…

තනිව වෙරළේ ගෙවන්නද රැය

රැලි නගන නුඹෙ ගී අසා…

image courtesy : https://waitegirlproblems.com/2016/07/

 
Tagged :