සැන්ඳෑව

Share

රක්ත රන් සළු වළා
අහස් කුස පිරිවරා
හිරු රජුන් සමුගනි යි
සඳවතිය දෙස බලා

පිය මනින ලෙස මතින
ආකාශ ගිරි ශිඛර
සැදී ඇත වළා පෙළ
මිහිමඩල මත පැමිණ

සැඟව යයි හිරු කිරණ
අඳුරු කර නිල් අහස
තරු මිතුරු පිරිවරින
නැහැ තනිය සඳවතට

Image :- http://www.freegeorge.us/wp-content/uploads/2015/04/a_beutiful_sunset_in_greece______by_oofallenangelloo-d5beilu.jpg