පරිණාමනය…

Vishadinie 0 Comments

වැටෙන විට පහළට

ලස්සන බලන්නට

හිටියත් බොහෝ දෙන

දිය ඇල්ලෙ පාමුල

 

ඟේ දිගු ගමන ගැන

රිදුම් දුන් ගල් පර ගැන

වරෙකදී වියලුණ

නමුත් යළි ලැබගෙන පණ

 

නොනැවතී දිගටම

සිසිල දෙවමින් සත හට

අවසන් හුස්ම පොද වුව

වා තලය කුළු ගැන්වුව

 

කව්ද කීවේ ඟකට

ඇයයි වැඩියෙන් ලස්සන

දිය ඇල්ලෙ හැඩ වැඩ

දුරින් හි බලනවා මිසකට…!

 

Image Courtesy: 
www.thisiscolossal.com/wp-content/uploads/2017/06/miles-1.jpg