විභාගය

Share

හිරිගඩු පිපෙන
සීතල රැයක
අනෝරා වැස්සේ
පිනි දියට තෙත්වුනු
සමස් වියැති
සටහන් පිටු අතර
තනිවී සොයමි
බොදනොවූ
A සිහින

image source : http://www.williamoverbeeke.com/