බාහිර උපාධි පාඨමාලා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයටත් …….???

Share

External Degree Programmes…

A/L විභාගය සමත් වෙලත් විශ්ව විද්‍යාලය ප්‍රවේශයක් නොලැබුණු ඔබ හට අනගි අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. ලංකාවේ අංක 1ට පත්ව ඇති කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨය (Science Faculty) මගින් බාහිර උපාධි පාඨමාලා පිරිනැමීමට දැන් කටයුතු සලස්වලා තිබෙනවා.

A/L විභාගයට පෙනී සිටින 30 000ක් පමණ අපේක්ෂකයින් අතුරින් සුදුසුකම් ලබන්නන්ගෙන් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ ජීව විද්‍යාව අංශයෙන් 29%ක් හා ගණිත අංශයෙන් 44%ක් වැනි ප්‍රමාණයක් ලෙස වාර්තා වල සඳහන් වෙනවා. විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශ නොලැබුණ ඔබට මහඟු අවස්ථාවක් නොවේද මේ?

දැනටමත් රැකියාවේ නියතු ඔබ හට පහසු වන ලෙස සති අන්ත පන්ති ලෙසත්, අන්තර්ජාලයෙන් online ලෙසත් පාඩම් උගත හැක. පළමු වරට ලියාපදිංචි වු පසු අවුරුදු 3 සිට අවුරුදු 9 දක්වා කාලය තුලදී උපාධිය සම්පූර්ණ කල යුතුය.

වැඩි විස්තර:-  science.cmb.ac.lk

දැනට ලබා දෙන බාහිර උපාධි පාඨමාලාවන් වනුයේ,

  •  B.Sc. in Financial Engineering
  •  B.Sc. in Electronics & Automation Technologies

Financial Engineering පාඨමාලාව යටතේ මූල්‍ය සංකල්ප, ගණිතය, සංඛ්‍යාතය, තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව දැනුම ලබා දීමත්, ශිෂ්‍යයන්ගේ ගණිතමය ඥානයත්, තොරතුරු තාක්ෂණ හැකියාවත්, ප්‍රමාණාත්මක දැනුමත් ආශ්‍රය කොට ගෙන කිසියම් අවස්ථාවක මූල්‍ය ශක්තිය තක්සේරු කිරීමේ හැකියාවත් මෙමඟින් ලබා දේ.

වැඩි විස්තර:-  science.cmb.ac.lk/edp/bsc-financial-engineering

Electronics & Automation Technologies පාඨමාලාව යටතේ භෞතික විද්‍යාවේ මූලික කරුණුත්, ඒ හා සම්බන්ධ ගණිත මූලදර්මයන්ගේ දැනුම ලබා දීම සිදුවේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික හා යන්ත්‍ර භාවිතය පිළිබඳව ප්‍රායෝගික පුහුණුවක්ද මෙහිදී ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ.

වැඩි විස්තර:-  science.cmb.ac.lk/edp/bsc-electronics-automation-technologies

ලියාපදිංචි කිරීම් ලඟදීම ආරම්භ වනවා ඇත. දැනටමත් ඔබ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල සෙවනේ වැඩෙන සිසු/සිසුවියන් නම්, ඔබ මෙම පාඨමාලාවට අකමැති විය හැක. කැමති වීමටද පුළුවන. බාහිර උපාධි පාඨමාලාව පිළිබඳව ඔබේ අදහස් දැන ගැනීමට අපත් කැමතියි. ඔබේ අදහස කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයේ බාහිර උපාධි ආරම්භය සුදුසුද? නුසුදුසුද?

[කරුණාකර ඔබේ පිළිතුර පහතදී  comment 1ක් ලෙස ලබා දෙන්න..]

Image-  rumbling.hubpages.com