නෙත් හමුවුණු සඳ

Share

සුදු දියමානෙල් පොකුරක් අතගෙන

ශ්වේත වර්ණ සළුවෙන් ගත සැරසුණ

ගෙතු කෙස් කළඹයි ළැම මත දඟලන

දුටු සුන්දර දසුනයි සිල් බිඳවන

 

නිල්වන් දෙනයන සිත වශි කරවන

නා දලු දෙතොලයි රාගෙන් මත්වන

රෝස මලක් දෙකොපුල් රතුවන

බැලු සුන්දර දසුනයි නෙත් පිනවන

 

කිරි සුදුවන් දසනින් මුව විහිදා

හිනැහී ඇය මගෙ හද නැවතූවා

හිත තුළ ඇති වූ හිරි ඔත් බිඳවා

නැවත වරක් මා ඇය දෙස බැලුවා

 

මගෙ නෙත් ඇගෙ නෙත් එකිනෙක ගැටුණා

හිරියෙන් ඇය බිම බලාන උන්නා

අත වූ නෙළුමක් මා අත තැබුවා

කෝල සිනහ පා ඇය පිය නැගුවා

 

Image Courtesy: https://bit.ly/388QVOo

 
Tagged : / / /