නියඟලා

Share

දිලෙන ගිනි දළු දෙනෙත් හී සර………..
නුඹෙ වරද කිම නියඟලා
වෙලා සියොලඟ මුලා කර හද………….
නුඹෙ වරද කිම නියඟලා
පාට දේදුනු සිහින සිත්තම්……………
බොඳව සේදී කොපුල් තලා
වියැකී යනයුරු දකින දහස් වර……..
මියැද උපදින නියඟලා
රඟා රැඟුමන් මත් බමර කැල……….
නුඹ වටා රළු තටු සලා
ගැයූ පෙම්වත් බමර ගී නද………….
නිමා වී නැත නියඟලා
ඉගිල්ලී ගොස් උනුන් කොඳුරන…….
බසින් නොතැවෙන් නියඟලා
ගතේ රැඳි විෂ හදේ නොම රැඳි……..
නුඹෙ වරද කිම නියඟලා