මියැදුනිද ඔබ…..

Share

දැන ගතිමි දුර බව
පෙනෙන නිල් අහස වෙත
දිගු කරනු කෙලෙස අත
පොලොව සිට දුර තරුවකට

නිමල හදකින්-නිමල පැතුමන්
එක් කලේ අප නිමල හැඟුමන්
සේදි ගිය බව හැඟේ දැන් නම්
හැර ගිය දින වැසි මහා වැස්සට

කඳුලු පිස-නගන්නට හසරැලි
ඇදුරු වු ඔබ නැතිව මා ලඟ
ලං වුනා කඳුලු බිඳු හැම
මකන්නට ඔබ නැති තනිය
රිසිද ඔබ යන්නට..

මියැදුනත් අකලට සොඳුරු වත
සිහිකරනු කෙලෙස මම
ගෙවු සුන්දර මතක තනියම

දුර පෙනෙන තරු අතර
සැඟව හසරැලි මවන විට
දෑස් අග පිරි කඳුලු කැට පිස
දිවි පුරා නුබ දෙස බලමි මම…

Image:- http://www.lovespellssa.co.za/