කතක් ඔබට වෙමි මම සුරඟනක් වගේ…

Share

 

නිල්වන් නෙතග දෙස හොරැහින් බලන කල

වටකුරු මුවග ඔරවයි විහිදුවා දල

රත්පැහැ කොපුල් සඟවා පෙන්වමින් බල

මුනිවත රකී විඳිමින් මඳ සිහිල් නල

 

මියුරු ස්වරය ගී තනුවක් කරයි රස

සයුරු රැල්ල මුළු වෙරළම කරයි හැඩ

දැදුරු ඔයේ ජල දහරා කරයි සොබ

රුසිරු නුඹේ දැකුමන් මා කරයි ගොත

 

පරක් තෙරක් නොදුටුව මේ අහස යට

පහන් සිතක් ඇති අයෙකුව දුටුව මට

සිතින් මවමි ඒ රුව ගුණ මෙනෙහි කොට

මවන් නුඹේ දසුන් මේ මගේ දෑස යට

 

ගලක් නොවේ මගේ හදවත නුඹේ වගේ

සිතට සුවය ගෙනෙනා එය මලක් වගේ

නැතය මගේ තෙලිතුඩ පන්හිඳක් වගේ

කතක් ඔබට වෙමි මම සුරඟනක් වගේ……..

 

Image Link : https://bit.ly/3eOW40t

 
Tagged : /