අප්පච්චි…

Share

උදේ හවා වෙහෙසුනෙමි..
දින ගණන් වෙහෙසුනෙමි..

මට නො හැකි විය..

නුඹ දෙස බලා වෙහෙසුනෙමි..
නුඹ මා තුළ මවා වෙහෙසුනෙමි..

ඒත් මට නො හැකි විය..

දහස් වරක් ආරම්භ කළෙමි..
වචන අතර දිව්වෙමි..

තවමත් මට නො හැකි විය..

අප්පච්චී…,

නුඹට ඇති ආදරය කොච්චරක්දැ යි..
වචයෙන් ලඝු කිරීමට නො හැකි විය..

Image Credits : http://bit.ly/2E1Esfh