අවසන සැනසෙම්

Share

කඳුළකට දිය නොවන

මිදුණ සිත රිදුම් දෙන කල

හාත්පස එකක් සේ නැගෙන

රැහැයි අඬහැරියාව

දෙසවනින් මකාලන්නට

සිහින කවුළුවෙන් සිත අයා බැලුවෙම්…

 

සුසුම් බරින් අවමන් ලද පවන

කළු පාට තුරුපත් හා කියන

නෝක්කාඩු සර සරය මැද

එක සේ හඬ තලන

මිහිරි ම නිහඬ බව අසා සිටියෙම්…

 

හිත හීන අද්දර ලතැවෙන

සඳ එළිය නැති රැයේ

මං සොයා කරක් ගසන

කණාමැදිරි එළි තිත්

තැනින් තැන මතුව මවනා

එකට පැටලී ගිය රටා

සිතුවම් වෙන්න ඉඩ හැරියෙම්… දෙනෙත් තුළ

 

කඩින් කඩ වැටෙන

රෑ පොද මල්

කටු ඉත්තෙන් රූටා යද්දී

අවසන, නල රැලි හා වෙළී ආ

පිවිතුරු යෙහෙළි

සේපාලිකා සුවඳකට ලොබින් බැඳුණෙම්…

 

Written By Nipuni Kadupitiya

Image Credits: Nipuni Kadupitiya

 
Tagged : / / /