ප්‍රථම පෙම

Share

නුපුරුදු මාවතක

සුපුරුදු හැඟුමෙන්

120 A/C රථය

ඇදෙයි නවතමින්

පටවමින් මිනිසුන්

 

අතරමඟ

මහර බස් නැවතුමේ

ඇස් දෙකක්

අවට බලමින් දසත

ක්ෂණයකින් හැඳින

එසවුණි අත “එහ්හ්හ්…”

 

නමුත් සිහි විය වරම

අතීත මතක පෙළට

අඳුරු කළ ජනෙල්

සහනයක් විය

පසුබෑ මගෙ හිතට…

 

Image link : https://bit.ly/30nHjeS

 
Tagged : / / /