සමාවෙයන්…

Share

දිය වාරුවෙන් පාරුව ගඟ මැද සැලෙනා

ගත වාරුවෙන් හිල් වුණු දැල විසි කරනා

දැලෙහි වෙළී මහ උන් හා පොරබඳනා

මරණය නොදැක දිය කෙළියේ සතුටුවෙනා

නුඹ දැක මනස දුටුවා ම පුතුගෙ සිනා

සමාවෙයන් පොඩි පැටියෝ පණ යදිනා

පුතු කුසගින්නෙ අඬනා හඬ රැව් දෙන්නා

නුඹ පණ හරිනු හැර වෙනතක් නැත සරණා

 

Written By Gavini Kaveesha

Image Courtesy: https://bit.ly/3eEZCmE

 
Tagged : / /