මේස පන්දු නව ජවයකින්…

Share

නවක ක්‍රීඩා උළෙල නොමැති වීමේ බලාපොරොත්තු කඩවීම් සහ පසුතැවිලි වීම් රාශියකින් අනතුරුව නව ප්‍රබෝධයකින් ඇරඹි තරඟාවලියේ දෙවෙනි දිනය ලෙස 2017 මැයි මස 03 වන දින මේස පන්දු තරඟ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය තුළදී පැවැත්වුණි. අත්හැරි බලාපොරොත්තු රාශියකින් අනතුරුව ක්‍රීඩාවේ සුපුරුදු රිද්මය ලබාගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් තරඟාවලිය පැවැත්වුණු අතර කාන්තා සහ පිරිමි යන දෙ අංශයෙන්ම තරඟ පැවැත් වුණි.

මෙම තරඟාවලිය සඳහා විද්‍යා පීඨය, කළමනාකරණ හා මූල්‍ය  පීඨය, නීති පීඨය, කලා පීඨය, වෛද‍ය පීඨය, හෙද පීඨය, තාක්ෂණ පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය අනුබද්ධිත පරිගණක අධ්‍යනාංශය, හොරණ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපය, ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යායතනය යන පීඨයන් නියෝජනය කරමින් තරඟකරුවන් සහ තරඟකාරියන් සහභාගි විය.

තරඟාවලිය පුරා පැවති සුපුරුදු රිද්මය කැටි කර ගනිමින් පිරිමි අංශයේ පළමු ස්ථානය වෛද්‍ය පීඨයේ A කණ්ඩායමද, දෙවන ස්ථානය විද්‍යා පීඨයේ A කණ්ඩායමද, තෙවන ස්ථානය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය අනුබද්ධිත පරිගණක අධ්‍යනාංශයද දිනා ගැනීමට සමත් විය.

කාන්තා අංශයේ පළමු ස්ථානය විද්‍යා පීඨයේ A කණ්ඩායමද, දෙවන ස්ථානය කළමනාකරණ හා මූල්‍ය  පීඨයේ A කණ්ඩායමද, තෙවන ස්ථානය ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ A කණ්ඩායමද දිනා ගැනීමට සමත් විය.

ඒ අනුව පිරිමි අංශයේ සමස්ත ශූරතාවය වෛද්‍ය පීඨය විසින් ද, කාන්තා අංශයේ සමස්ත ශූරතාවය විද්‍යා පීඨය විසින්ද දිනා ගනු ලැබීය.

මේස පන්දු තරඟාවලියේ සමස්ත ශූරතාවය තමන් නතු කර ගැනීමට  විද්‍යා පීඨය   සමත් විය.

තරඟාවලියේ දිනය නිමා වන විට ලකුණු සටහන අනුව ලකුණු 81 ක් ලබා ගනිමින්  විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම ස්ථානයද, ලකුණු  61 ක් ලබා ගනිමින්  කළමනාකරණ හා මූල්‍ය  පීඨය  දෙවන ස්ථානයද, ලකුණු  39 ක් ලබා ගනිමින් කොළඹ  විශ්වවිද්‍යාලීය අනුබද්ධිත පරිගණක අධ්‍යනාංශය තෙවන ස්ථානයද, ලබා ගනිමින් සිටියි.

තරඟාවලියට සහභාගීවී සිටින සියලුම පිඨයන්ට  FOSMedia සුබපැතුම් එක් කරන අතර තරඟාවලියේ ඉදිරි තොරතුරු අවසානය දක්වාම දැන ගැනීමට රැඳෙන්න අප සමඟ!

Image Courtesy: FOSMedia

 
Tagged : /