සිර ගෙදර සිට…..

Share

දිගු කර දෑත ඉහළට
නැගෙන හිරු නිල් අඹර සිපගෙන
දෙනෙත අඩවන් කර
මිලින වෙයි සඳ කඳුළු සලමින …

හමන සීතල පවන විඳගෙන
පිට වුණෙමි මම සිර ගෙදර සිට
හිතමිතුරු අද කිසිවෙකුත් නැත
සොයා බලනට මගේ දුක සැප…

වැඩූ මව්පිය දුකට පත් කර
කළකිරුණ හිත මුදුව ඇත අද
පසුතැවුන මගේ පව් සිත
ගෙව්නෙ කිසිදින නිදි නොලබමින…

නැවුම් හිරු නැග දිලෙන අද දින
නැවුම් මිනිසෙකු විය හැකිද මට
විය නොහැක මට සඳු ලෙසට
මිලින වන්නට සැවම අභියස…