නොවරදින උරුමය

Share

උපන්න ඔයාටයි, මටයි, අපි හැමෝටමයි පොදු වෙච්චි දෙයක් තියෙනවා. දන්නවනෙ ඒ මොකද්ද කියලා. කැමති උනත්, අකැමති උනත් එන දාට භාරගන්න ම වෙනවා.

 

සිතන්නටවත්       අකමැති

අසන්නට මහ බිය       ඇති

ලබන්නට සැරසුම්      නැති

නියත දහමක් ලොව  වෙති

 

උපන් කෙනෙකුන් කොතැන වී නම් නියත ඔහු සතු මරණයක්

සොයන් එන’යුරු නිහඬ විලසින දෙපා ළඟට ම         අරුමයක්

ගිමන් හරිනට පමා කරමින වරම් නැති මහ                 දඬුවමක්

එවන් බියකරු සැරිසරන දිගු වෙහෙසකර දුර             මිරිඟුවක්

 

හෙමි හෙමින් මරණය  වෙත

ළඟා වෙනවා සැක        නැත

තමන් කළ පව් පින්         මත

වෙනස් වෙයි සසරට       තිත

 

ඔබ මම නිබඳ ව හැසිරෙන මේ ඉර හඳ        යට

සිහියට ගෙන විමසා බැලුවොත් හැම     වට පිට

මියැදෙන මිනිසුන් තිස්සෙම දිව රැයෙ නෙතගට

දකිනට හැකි වෙයි මරණයෙ උරුමය   සැම හට

 

මියෙන බව දැන     දැනත්

සිටිති ලෙස එය    නොදත්

සෙනෙහෙ කරමින් තවත්

බැඳෙති එහි දුක     රැගත්

 

සාරය දකිනට නුවණැස මුල් වෙනවා

බාරය සසරට තව ඇප කැප වෙනවා

යාරය බඹ සිය ගණනක දිගු වෙනවා

වාරය ආ කල සමු දෙන්නට  වෙනවා

 

පොදි ගසන්නට     බලන්නේ

හරය දුක නැහැ     සිතන්නේ

නොමැරි ඉන්නට  තනන්නේ

ඉතින් කෝමෙයි නිවෙන්නේ

 

Image link: https://bit.ly/3HZDWiq

 

 
Tagged : / /