මතක වැස්ස

Share

 

මහවැසි වැටුණා ඒ දවසේ දී

දුන් දා නුඹට බහ මම සරසවියේ දී

නුඹත් මමත් තනිවී සිටි ඒ ලොවෙහි

හිරිමල් හාදුව තැබූ මගෙ අඩසඳෙහි

 

වැසි වැටුණු ඒ සීතල සමයේහි

නුඹෙ උණුහුමට උමතු ලෙසින් ලොල්වීමි

මතකයි අද වගේ ගිය හැටි දෙදෙන අපි

මල් මල් කුඩය යට කිටිකිටියේ ගුලිවී

එදත් වැටුණි අද වාගේම වැසි

ගිය දා නුඹ යටින් කුඩයක් මල් නොමැති

කිටිකිටියේ නුඹෙ තුරුලේ මම නොවිමි

නවක සොයුරියක් මගෙ තැන ගෙන තිබුණි

 

රැවුල එසේමය වැරහැලි පමණකි වෙනස

ලොකු කොළ ඇත්තේ දෙන්නට මාරු නැත

මා සැප රියේ නුඹ තෙමෙමින් සිඟමන යදින

සමුගනිමි සබඳ, බෝඩ්මීටිං උදේ දහයට

 

Written By Vihanga Amarakoon

Image Courtesy :

https://bit.ly/2ZMW1Ny

https://bit.ly/3hilIva

U

 
Tagged : / /