සිංහලෙම්ම කිව්වොත් ඒ බඩගින්න

Share

“ඉන්නෙ කන්නද, කන්නෙ ඉන්නද” පුංචී වගේ පෙනුණට සෑහෙන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක්. කෑවත් බෑ, නොකෑවත් බෑ,, කොච්චර කෑවත් ඇතිවීමකුත් නෑ,, අනේ ඇත්තට ! බලමුකො ඒකෙත් හැටි !

නිමුවට කවදාවත් නොනිමෙන ගින්න

අතපය ගත අඩපණ කරවන ගින්න

හුස්ම වැටෙන කාගෙත් දරුණුම ගින්න

සිංහලෙම්ම කිව්වොත් ඒ බඩගින්න

 

ඇමේසන් දිහෑ ලොකුවට ලැව් ගින්න

වෑංජනේකට නම් හොඳ මද ගින්න

වතුර තමයි ඕනෙම ගිනි නොනගින්න

ඔය ගිනි සේරම යටයිනෙ කුසගින්න

 

කොච්චර දුන්නත් මදි බැහැ සනසන්න

රසය සුවඳ පිටිපස්සෙන් එලවන්න

බඩට වඩා අමාරු හිත පිනවන්න

තාම බැරිවුණා අවනත කර ගන්න

 

ආවත් දිනකට පටවපු වැඩ ගොන්න

අතපසු කළොතින් ආහාරය ඔන්න

ලෙඩ ගොඩකට වෙයි ඇරයුම දැන ගන්න

කලට වෙලාවට එයාට සලකන්න

 

රස වගේම ගුණයට සම තැන දෙන්න

ඇති හැකි පමණට ගැළපෙන ලෙස කන්න

පුරුදු කරන් නිතරම වතුරත් බොන්න

කාල බීල සතුටින් ජීවත් වෙන්න

 

Image Courtesy : https://bit.ly/341zf3u

 
Tagged : / /