ශාක විද්‍යා සංගමයෙන් ආරාධිත දේශණයක්

Events, Pubudu 0 Comments

ශාක විද්‍යා සංගමය මඟින් වාර්ශිකව පවත්වනු ලබන ආරාධිත දේශණ මාලා වැඩසටහනේ 2014 වසරේ පළමු දේශණය ලබන බදාදා එනම් මැයි මස 28 වනදා මධ්‍යන 12.00 සිට 12.45 දක්වා ශාක විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ seminar room 1 හිදී පැවැත්වේ. “Vitamin G for mental health ” යන තේමාව ඔස්සේ දේශණය මෙහෙයවනු ලබන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෘහ නිර්මාණ අධ්‍යන අංශයේ හිටපු අංශාධිපතිනී මහාවාර්ය ශිරානි බාලසූරිය මහත්මියයි. ශාක විද්‍යා සංගමය ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ D කොටස හා එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන මෙම දේශණය සඳහා ඔබ සැමගේ සහභාගීත්වය ශාක විද්‍යා සංගමය අපේක්ෂා කර සිටී.

guest-lec-1-botsoc-14

 

Published by

Pubudu Nawarathna

Co-Founder (FOS Media), Chief Editor (2013), Senior Chief Editor (2014)