සිරි ඉතිරෙන අවුරුද්දයි………

Share

හිරු හිනැහී ලොවට වඩියි
සැම සිත් සොම්නස බෝවෙයි
මුලු රට සිරි අසිරි මැවෙයි
බක් මාසේ මංගල්ලෙයි

එරබදු මල් රත පොරවයි
කජු පුහුලන් පුසුඹ හමයි
බක් මී මනමාලිය වෙයි
සිරි ඉතිරෙන අවුරුද්දයි

අඹ තුරු පෙළ පලින් බරයි
ලෙහෙන් ගිරා තුටුව රඟයි
සියොත් සරින් කන් පිනවෙයි
සිරි ඉතිරෙන අවුරුද්දයි

ගොයම් කරල් රන් පැහැයයි
ගොවි සිත සොම්නස මෝරයි
අටු කොටු අස්වනු බරවෙයි
සිරි ඉතිරෙන අවුරුද්දයි

යොවුනන් සිත තුටු පහටුයි
කෙළි සෙල්ලම් සිනා හැඩයි
නොසතුටු සිත් සැම යාවෙයි
සිරි ඉතිරෙන අවුරුද්දයි

ඔන්චිලි වාරම් කියවෙයි
රබන් සුරල් හඬ රැවුදෙයි
කැවුම් කොකිස් රසය බෙදයි
සිරි ඉතිරෙන අවුරුද්දයි

නැවුම් හැඟුම් සිත් පුබුදයි
වසත් සිරින් කල එළියයි
මුළු රට සව් සිරිය ගෙනෙයි
කිරි ඉතිරෙන අවුරුද්දයි