හෙළා මා ගනඳුරක

Share

තවකෙකුගෙ ලෝකයක
රැජිනකව සිටිනු දැක
සිහින මැවූ අරුමයක
ඇය නුඹේ වන දිනක

නොසිතුණි ද තවත් එක
කතාවක් හදවතක
ගොළුව යන බව නිසැක
නුඹ දුරස් වූ විටෙක

අතහැරුණු ලෝකයක
අතරමං වූ දුකක
වෙළී ගිය ඇයව දැක
ලබා දුන් සෙනෙහසක

කලින් බැඳි මතකයක
තිත තබා කතාවක
නුඹ ගියා බෝ දුරක
හෙළා මා ගනඳුරක

Image Courtesy- https://bit.ly/3aiLDj9

 
Tagged : /