අවනත ද හද මඬල?…

 

හිස්ව ගිය අවකාශයක
තනිව ගෙවෙනා මොහොත
අවදි කරවයි නිබඳ
අඳුරු වූ සැම මතක

නුඹෙ සුසුම වෙත බැඳුණ
නුඹෙ දැහැන මත ගෙවුණ
නුඹෙ නමට කැපව ගිය
කිළිටි වූ ආත්මය

මිරිඟුවක් දැක ඈත
නොනැවතී හඹා ගිය
හති දමන අතීතය
සැනසුමක් සොයයි අද

දිනෙන් දින ගෙවී ගිය
කාලය මැවූ අරුම
ඉගැන්වූ පාඩමට
අවනත ද හද මඬල?…

Image Courtesy – https://w.tt/2QWjxDr

Tagged : /