හින්දී පාඩම අංක 02

Share

 නමශ්කාර් දෝස්තෝ!
                                                               11slide71
                     කොහොමද ඉතිං? සතියක පමණ විරාමයකට පස්සෙ තම යි ආයිත් අපි මේ හමු වෙන්නේ. හින්දී භාෂාව ලියන්න කියන්න හොඳ ඇරඹුමක් සමඟින් ඔන්න අදත් මම ආවා හින්දී පාඩම අලුත් කරමින්..එහෙනම් අදත් අපි සුපුරුදු විදිහටම අකුරුවලින් තවත් ස්වර තුනක් ඉගෙන ගමු.ඒවා ලියන හැටිත් බලලා එම අකුරුවල විශේෂතා සමහරක් ගැන කතා කරමු.
                                        zhin80 2
                     ඉහත සඳහන් අකුරු ලිවීම පහසු ය. ‘ඍ’ යන්න ලියන වෙනත් ආකාර ද ඇත. නමුත් මේ ක්‍රමයට ලිවීමට හුරු  ප්‍රමාණවත් ය. ඍ යන්නෙන් අපිට භාවිත කරන්නට ඇති වචන සංඛ්‍යාව ඉතා අල්ප ය. දැන් අපි මේ අකුරුවලින් වචන කිහිපයක් ඉගෙන ගමු. ඍ යන්නෙහි (ඉරුයන්න) උච්චාරණය ‘රි’ ලෙස උසුරුව යි. නමුත් එය අල්ප වශයෙන් ලොප් ව උච්චාරණය වේ.
उ (උ)
उम्र (උම්‍ර) – වයස
उल्लू (උල්ලූ) – බකමූණා
                                                                alphachart 2
ऊ (ඌ)
ऊन (ඌන්) – ලොම්
ऊपर (ඌපර්) – උඩ
ऋ (ඍ)
ऋतु (ඍතු) – ඍතුව {උච්: රිතු-රිතුව}
ऋषि (ඍෂි) – ඍෂිවරයා {උච්: රිෂි-රිෂිවරයා}
                            ඉහත වචන දකින ඔබට සෑම වචනයක්ම ශිරෝ රේඛාවෙන් වෙන්ව ඇති බව පෙනේ. මෙහිදී අකුරු සියල්ල ලියා වචනය නිම වූ පසුව තමයි ශිරෝ රේඛාව යොදන්නේ. එවිට එය සෑම අකුරක් ම උඩින් සමව යෙදී වචනය සම්පූර්ණ වේ.
संख्याएँ (සංඛ්යාඒන්) සංඛ්‍යා
75933 b
හින්දී භාෂාවටම අනන්‍ය ඉලක්කම් සංකේත තියෙනවා. ඒත් වර්තමානයේ දී මේවා සුලබව භාවිත වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය හින්දු – අරාබි ක්‍රමයේම භාවිත වන සංකේත තම යි යොදා ගන්නේ.
                                                             Untitled 1 10
                       අවසාන වශයෙන් තවත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහලා උත්තර දෙන හැටි බලමු.අහු වරහන් (කොටු වරහන් ) තුළ දක්වා ඇත්තේ නියම උච්චාරණය යි.  දැන් මේ උච්චාරණ වෙනස්කම් දැකල බය වෙන්න ඕන නැහැ. ඉදිරියේදී සිංහල භාෂාවෙන් ආසන්නම උච්චාරණය ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට ලියන්න උත්සහ කරන්නම්. පසුව මේ මේ උච්චාරණ වෙනස්කම් කොඉ විදිහට ද බලපාන්නේ කියල වෙනම පාඩමකින් දෙබස් ශ්‍රවණය කරමින් ඉගෙන ගමු.
आप कैसे हैं ?                 – ආප් කෛ[කෑ]සේ හෛං[හේං]?  – ඔබේ සැප සනීප කෙසේ ද?.
बिलकुल ठीक ! धन्यवाद। – බිල්කුල් ඨීක්! ධන්යවාද්.            – ඇත්තෙන්ම හොඳින් ! ස්තූති යි.
और आप?                     – ඖ[ඔඋ]ර් ආප්?                       – එතකොට ඔබ?
मैं भी ठीक हूँ।                 – මෛං[මෑං] භී ඨීක් හූං.              – මමත් හොඳින් ඉන්නවා.
අපි ඊළඟ දවසෙත් මේ වගේ ලස්සන හින්දී පාඩමකින් හමු වෙමු.
අච්ඡා දෝස්‌තෝ !
විදා ලේ රහා හූං බිල්කුල් අගලේ දින් භී මිල්නේ කී උම්මීද් කේ සාථ් ,
~මෑ ආප්කා ගීත් හූං ~