හින්දී පාඩම අංක 05

Share

 නමශ්කාර්!
යමුනා නදී තීරයේ පිහිටි තාජ්මැහ්ල් (කිරුළු මහල) www.puretravel.com
යමුනා නදී තීරයේ පිහිටි තාජ්මැහ්ල් (කිරුළු මහල)
www.puretravel.com
                         ඔන්න අදින් අපි මූලික ස්වර අකුරු ඉගෙන ගෙන අවසන් වෙනවා. ස්වර හා බැඳුනු අන්‍ය ස්වර වගයක් තියෙනවා. ඒ ටික අන්තිමටම කියල දෙන්නම්. එතකොට ඊළඟ දවසේ ඉඳන් අපි ව්‍යංජන අකුරු ලියන්න තම යි ඉගෙන ගන්න යන්නේ.
zhin80 3
                                  ‘ඓ’ සහ ‘ඖ’ යන අකුරු විශේෂ කර ඇත්තේ මන්දැ යි ඔබ බලනු ඇත. ඒවා සාමාන්‍ය සිංහල භාෂාවේ මෙන් ‘අය්’ සහ ‘අව්’  ලෙස උච්චාරණය නොකර යි. ඒවා ‘ඇය්’  සහ ‘ඔඋ’ වැනි ලොප් වූ හඬකින් යුතුව උච්චාරණය කරයි. මේ සඳහා මෙම ශබ්දවලට ඇහුම්කන් දීම කල යුතු ය.අපි ඉදිරියේ දී ඒ සඳහා සුදුසු links ඔබ වෙත සඳහන් කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා.

Untitled 4

ए (ඒ)
एकता (ඒක්තා) – සමගිය
एलान (ඒලාන්) – දැන්වීම
ऐ (ඓ)
ऐनक (ඈ’නක්) –  උපැස් යුවළ
ऐसा (ඈ’සා) – ඒ වගේ
ओ (ඕ)
ओस (ඕස්) – පින්න
ओखली (ඕඛ්ලී) – වං ගෙඩිය
औ (ඖ)
औरत (ඕ’රත්) – ගැහැණිය
और (ඕ’ර්) – සහ/වෙන/තව
www.indif.com
www.indif.com
දැන් හින්දී අකුරින් ඇති වචන දෙසම බලමින් අකුරු වෙන් කර හඳුනා ගන්න උත්සහ කරන්න.අකුරු අලුත් වූනත් එම අකුරුවලට සමීප වන්න. එවිට ඉදිරියේදී ඔබට එය පහසුවක් වේවි.
फल (ඵල්) – පලතුරු
आम (ආම්) – අඹ
सेब (සේබ්) – ඇපල්
केला (කේලා) – කෙසෙල්
पपीता (පපීතා) – ගස්ලබු
अनार (අනාර්) – දෙළුම්
ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව තව දුරට,
ආප්කී උම්‍ර ක්යා හේ ?             { आपकी उम्र क्या है। } – ඔබේ වයස කීය ද?
මේරී උම්‍ර 25 (පච්චීස්) සාල් හේ. { मेरी उम्र २५(पच्चीस) साल है। } – මගේ වයස අවුරුදු 25(විසි පහ) යි.
ආප් කේලා ඛාඉඒ.               { आप केला खाइए। } -ඔබ කෙසෙල් කන්න.
ජී. ධන්යවාද් .                   { जी। धन्यवाद। } -හා..  ස්තූති යි.
නැවත ඔබ අප මුණ ගැසෙන තෙක් සුබ ම සුබ ආනන්දනීය විරාමයක් !
අච්ඡා ඡාත්‍රෝ ! ජානේ කී ඉජාzසත් දීජියේ හමාරී අග්ලී මුලාකාත් තක් ආප් සබ්කෝ ඛුශ්නසීබී අල්විදා !
 
සැකසුම- ~ගීත් හෙට්ටිආරච්චි~