(ගින්තියාං) ගණින ඉලක්කම් හින්දියෙන් – පාඩම 06

Share

නමස්තේ!
හින්දී ඉලක්කම් ගණන් කරන එක තරමක් අසීරු කාර්යයක් , මොකද සිංහල , ඉංග්‍රීසි වගේ රටාවක් නෑ . මේක හැම තැනම නෙමෙයි. නමුත් සියයට යනකම් ඉලක්කම්වලට එකිනෙකට අනන්‍ය නමක් තියෙනවා.ඉන් පස්සේ යෙදෙන සංඛ්‍යාවලට අනුරූප රටාවන්ගෙන් ගණනය කිරීම කළ හැකියි.
බිංදුව (0) शुन्य (०) ශූන්‍ය
එක (1) एक (१) ඒක්
දෙක (2) दो (२) දෝ
තුන (3) तीन (३) තීන්
හතර (4) चार (४) චාර්
පහ (5) पांच (५) පාංච්
හය (6) छः (६) ඡඃ
හත (7) सात (७) සාත්
අට (8) आठ (८) ආඨ්
නවය (9) नौ (९) නෞ

හින්දි ඉලක්කම්වලට ඊටම අනුරූප සංකේතයක් තියෙනවා.එහෙත් දැන් දැන් බොහෝ විට හින්දු – අරාබි ඉලක්කම් ක්‍රමයේ සංකේත භාවිතා වෙනවා. සියය දක්වා ඉලක්කම්වලට අනන්‍ය නම් තිබුණත් ඒවායෙහි යම් රටාවක් තියෙනවා.පසු ඉලක්කම මුලින් සඳහන් වෙන අතර දශකයට අදාළ රූපය නමේ අගට යෙදෙනවා.බලන්න 10 ඉඳන් 18 දක්වා සංඛ්‍යාවල ඒ රටාව ඔබට අධ්‍යයනය කළ හැකි යි.නමුත් 19, 20 ට පෙර සංඛ්‍යාව නිසා එය විස්සට එකක් අඩු ලෙස කියවනු ලබනවා(උදා: ඌන+විස්ස = උන්නීස් ).

දහය (10) दस (१०) දස්
එකොළහ (11) ग्यारह (११) ග්යාරාහ්
දොළහ (12) बारह (१२) බාරාහ්
දහතුන (13) तेरह (१३) තේරාහ්
දහහතර (14) चौदह (१४) චෞදහ්
පහළොව (15) पंद्रह (१५) පන්ද්‍රාහ්
දහසය (16) सोलह (१६) සෝලාහ්
දහහත (17) सत्रह (१७) සත්‍රාහ්
දහඅට (18) अट्ठारह (१८) අට්ඨාරාහ්
දහනමය (19) उन्निस (१९) උන්නීස්

දැන් බලන්න විස්සේ ඉඳන් ඉදිරි දශක දක්වා සංඛ්‍යා වර නැගෙන ආකාරය
මෙහිදී ;
එකේ සංඛ්‍යා සඳහා ‘ඉක්’,
දෙකේ සංඛ්‍යා සඳහා ‘බ’,
තුනේ සංඛ්‍යා සඳහා ‘තෛං/තිර්/ති’ ,
හතරේ සංඛ්‍යා සඳහා ‘චෞ’,
පහේ සංඛ්‍යා සඳහා ‘පච්/පෛං’,
හයේ සංඛ්‍යා සඳහා ‘ඡ/ඡියා’,
හතේ සංඛ්‍යා සඳහා ‘සත්/සඩ්’,
අටේ සංඛ්‍යා සඳහා ‘අට්ඨා/අඩ්’,
නවයේ සංඛ්‍යා සඳහා ‘දශකයට එකක් ඌන'(89,99 ට හැර)
ලෙසත් උපසර්ග සහිත වර නැගීමේ රටාවක් ඇත.පහත සංඛ්‍යා කියවා එය අවබෝධ කර ගන්න.

විස්ස (20) बीस (२०) බීස්
විසි එක (21) इक्कीस (२१) ඉක්කීස්
විසි දෙක (22) बाईस (२२) බාඊස්
විසි තුන (23) तेईस (२३) තේඊස්
විසි හතර (24) चौबिस(२४) චෞබීස්
විසි පහ (25) पच्चीस(२५) පච්චීස්
විසි හය (26) छब्बीस(२६) ඡබ්බීස්
විසි හත (27) सत्ताईस (२७) සත්තාඊස්
විසි අට (28) अट्ठाईस (२८) අට්ඨාඊස්
විසි නවය (29) उनतीस (२९) උන්තීස්

තිහ (30) तीस (३०) තීස්
තිස් එක (31) इकत्त़ीस (३१) ඉකත්තීස්
තිස් දෙක (32) बत्तीस (३२) බත්තීස්
තිස් තුන (33) तैंतीस (३३) තෛංතීස්
තිස් හතර (34) चौंतीस (३४) චෞංතීස්
තිස් පහ (35) पैंतीस (३५) පෛංතීස්
තිස් හය (36) छ्त्तीस (३६) ඡත්තීස්
තිස් හත (37) सैंतीस (३७) සෛංතීස්
තිස් අට (38) अड़तीस (३८) අඩ්තීස්
තිස් නවය (39) उनतालीस (३९) උන්තාලීස්

හතළිහ (40) चालीस (४०) චාලීස්
හතළිස් එක (41) इकतालीस (४१) ඉක්තාලීස්
හතළිස් දෙක (42) बयालीस (४२) බයාලීස්
හතළිස් තුන (43) तैंतालीस (४३) තෛංතාලීස්
හතළිස් හතර (44) चवालीस/चौवालीस (४४) චවාලීස්/චෞවාලීස්
හතළිස් පහ (45) पैंतालीस (४५) පෛංතාලීස්
හතළිස් හය(46) छियालीस (४६) ඡියාලීස්
හතළිස් හත (47) सैंतालीस (४७) සෛංතාලීස්
හතළිස් අට (48) अड़तालीस (४८) අඩ්තාලීස්
හතළිස් නවය (49) उन्चास (४९) උන්චාස්

පනහ (50) पचास (५०) පචාස්
පනස් එක (51) इक्यावन (५१) ඉක්යාවන්
පනස් දෙක (52) बावन (५२) බාවන්
පනස් තුන (53) तिरपन (५३) තිර්පන්
පනස් හතර (54) चौवन(५४) චෞවන්
පනස් පහ (55) पचपन (५५) පච්පන්
පනස් හය (56) छप्पन (५६) ඡප්පන්
පනස් හත (57) सत्तावन (५७) සත්තාවන්
පනස් අට (58) अट्ठावन (५८) අට්ඨාවන්
පනස් නවය (59) उनसठ (५९) උන්සඨ්

හැට (60) साठ (६०) සාඨ්
හැට එක (61) इकसठ (६१) ඉක්සඨ්
හැට දෙක (62) बासठ (६२) බාසඨ්
හැට තුන (63) तिरसठ (६३) තිර්සඨ්
හැට හතර (64) चौंसठ (६४) චෞංසඨ්
හැට පහ (65) पैंसठ (६५) පෛංසඨ්
හැට හය (66) छियासठ (६६) ඡියාසඨ්
හැට හත (67) सड़सठ (६७) සඩ්සඨ්
හැට අට (68) अड़सठ (६८) අඩ්සඨ්
හැට නවය(69) उनहत्तर (६९) උන්හැත්තර්

හැත්තෑව (70) सत्तर (७०) සත්තර්
හැත්තෑ එක (71) इकहत्तर (७१) ඉක්හැත්තර්
හැත්තෑ දෙක (72) बहत्तर (७२) බහැත්තර්
හැත්තෑ තුන (73) तिहत्तर (७३) තිහැතතර්
හැත්තෑ හතර (74) चौहत्तर (७४) චෞහැත්තර්
හැත්තෑ පහ (75) पचहत्तर (७५) පච්හැත්තර්
හැත්තෑ හය (76) छिहत्तर (७६) ඡිහැත්තර්
හැත්තෑ හත (77) सतहत्तर (७७) සත්හැත්තර්
හැත්තෑ අට (78) अठहत्तर (७८) අඨ්හැත්තර්
හැත්තෑ නවය (79) उनासी (७९) උනාසී

අසූව (80) अस्सी (८०) අස්සී
අසූ එක (81) इक्यासी (८१) ඉක්යාසි
අසූ දෙක (82) बयासी (८२) බයාසී
අසූ තුන (83) तिरासी (८३) තිරාසී
අසූ හතර (84) चौरासी (८४) චෞරාසී
අසූ පහ (85) पचासी/पिच्चासी (८५) පචාසී/පිචාසී
අසූ හය (86) छियासी (८६) ඡියාසී
අසූ හත (87) सतासी (८७) සතාසී
අසූ අට (88) अठासी (८८) අඨාසී
අසූ නවය (89) नवासी (८९) නවාසී

අනූව (90) नब्बे (९०) නබ්බේ
අනූ එක (91) इक्यानवे (९१) ඉක්යාන්වේ
අනූ දෙක (92) बानवे (९२) බාන්වේ
අනූ තුන (93) तिरानवे (९३) තිරාන්වේ
අනූ හතර (94) चौरानवे (९४) චෞරාන්වේ
අනූ පහ (95) पचानवे/पिचानवे (९५) පචාන්වේ / පිචාන්වේ
අනූ හය (96) छियानवे (९६) ඡියාන්වේ
අනූ හත (97) सत्तानवे (९७) සත්තාන්වේ
අනූ අට (98) अट्ठानवे (९८) අට්ඨාන්වේ
අනූ නවය (99) निन्यानवे (९९) නින්යාන්වේ

(එක) සියය (100) (एक) सौ (१००) (ඒක්) සෞ

පහතින් සංඛ්‍යාවල උච්චාරණය හඳුනා ගන්න.ඉන්පසු පාඩම අවසානයේ දක්වා ඇති වීඩියෝවෙන් මතක තබා ගැනීමට ඔබට පහසු රටාවක් පෙන්වා දේවි.

මෙම සංඛ්‍යාවල රටාව තේරුම් අරන් ව්‍යවහාර කරන විට පහසුවෙන් මතක හිටිවී. සංඛ්‍යා ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය වූ චිත්‍රපට ගීයක් ඉදීරියේදී හින්දී ගී තුළින් ඔබට හමුවේවි.

ඉජාzසත් දීජියේ ඵිර් මිල්නේ කී උම්මීද් සේ !
අවසර යි යන්නට නැවතත් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන්!
පහත වීඩියෝවෙන් ඔබට දළ රටාවක් සොයා ගත හැකි වේවි.