අපේක්ශාව….

Share

කප්පරක් පෙම් පැතුම් තුන් හිතින් පතාගෙන
මහමෙරක් ආදරේ හදවතින් දරාගෙන
තත්පරෙන් පංගුවක් ඔබ දිහා බලාගෙන
කල්පයක් මා දකින හීන ඔබ දුටුවාද

සංසාර පුරුද්දට මම ඔබව හොයාගෙන
ආදරෙ ඇබින්දක් ලැබේයැයි හිතා ගෙන
වසන්තය අද එතැයි හෙට එතැයි බලාගෙන
ඉන්නමුත් ඉටු නොවෙන පැතුමමත් එය නොවේද

තරු රෑන පිරිවරා රෑ අහස පුරාවට
සඳක් වී ඔබ හිඳී ලං වෙන්නෙ මම කෝම
පුරුදු දුක ආයෙමත් තුන් හිතින් දරා ගෙන
කල්පයක් විඳි සිහින සුව විඳිමි හැමදාම

Image source :bp.blogspot.com