හවුස්මේඩ් රටාව

Share

පිළිවෙලකට ලෑස්ති කරගෙන ආව බුලත් හුරුල්ල, ඒ අදාළ කළමනාත් එක්ක පිල උඩින් බොහොම ගරුසරු ඇතුව තියාපු තරුණ මහත්තයෙක් වැඳගෙන ම ආපු කාරණාව කියාගෙන ගියා….

 

කුවෙට් ගිහින් අවුරුද්දක් පහු වෙනවා

ළඟක ඉඳන් ගන්න කෝල් බිසි වෙනවා

එවපු පඩිය ලංකාවට අඩු වෙනවා

මටත් ඉතිං දැන් සැකයක් මතු වෙනවා

 

කතා කරන කොට තරහින් නුරුස්සනා

මගෙ දොස් කිය කිය ගැටුමක් අවුස්සනා

ඒ ඇස් හරි කලබලයෙන් තිගස්සනා

ගින්නක් වී රෑ තුන්යම පුළුස්සනා

 

පොඩි උන් එක්කල විතරයි කතාව

ඇහෙනව මට එතකොට ඒ හිනාව

බැලුවොත් දවසෙම online වෙලාව

ගෙනත් දෙන්න දවස් හතෙන් එයාව

 

වෙද මහත්තයා සාවධාන ව ඇහුම්කන් දීලා, අඳුනින් පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. දෙතුන් ගමනක් ම හොඳින් බලලා, තරමක් හුස්මක් අරන්……..

 

මූදු හතක් දුර උන්නත් ගෙනෙනු හැකී

නමුත් මෙතන කිල්ලකි මුළු ලොවට නොකී

පතිදම ඔබ වෙනුවෙන් ආදරෙන් රැකී

සිඳලාගෙන ඇත ඇය මනු සිරිත මැකී

 

ඕක තමයි භයානක ම වසංගතේ

බැඳෙනා හැටි දැන දැනත් ම  අසම්මතේ

විළිබිය තිරිහන් වෙන හැටි මිනිස් සිතේ

‘හවුස්මේඩ් රටාව’ ඔය තමයි පුතේ

 

බුලත් හුරුල්ල විතරක් පිළි අරගෙන, ඒ තිබුණු මුදල අනිත් අතට තරුණයාට ම පිළිගන්වපු වෙද මහත්තයා නිහඬව ම නැගිටලා ගියා…

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3kC1U8O

 
Tagged : / / /