නොදන්නේ මම කොහොම

Share

හිත හීන් ඉකියක

හිරවෙලා නොදැනිම

කඳුළු බිඳු පුරවගෙන

හිනාවෙන ඇස් කොනක

සඟවන්නෙ කොහොම එය

නොපෙනෙනා ලෙසින් මට

නුඹේ සැම සිනහව ම

හඳුනන්නෙ මම නොවෙ ද

අඳුන් නැති දෙනෙත් අග

සිනා මල් තබන නුඹ

සිතින් නම් හඬන වග

නොදන්නේ මම කොහොම

නුඹේ හැම සොම්නස ම

නුඹේ හැම දොම්නස ම

මගෙ සවන තබන නුඹ

කිම් ද නිහඬ ව මෙලෙස

දනිමි නුඹෙ හද මඬල

ගැහෙන වග මා නමින

සුහදිණිය කෙසේ නුඹ

තනි ව දරනුයේ එය

මතක පොත පිටු පුරා

නුඹ හිඳියි එය ඇත්ත

කුමක් මා පවසම් ද

නොවැටහේ මට තව ම

එපා තව හිනැහෙන්න

කඳුළු වැටෙනට දෙන්න

හිත වසා හිනැහෙද්දි

රිදුම් වැඩි වෙයි නුඹට

 

Image Courtesy :  https://bit.ly/2GT53lo

 
Tagged : / / /