බැඳෙමු අත්වැල් නොරහසේ

Share

යෞවන හිතක්, යෞවනියකට කරන ප්‍රේමණීය ආරාධනයක් !

 

තනුව වයනට මඳහසේ

රසය විඳිනට සෙනෙහසේ

දිවිය සරනට නිදහසේ

බැඳෙමු අත්වැල් නොරහසේ

 

පවස නිවුමට සුළඟ සේ

මිහිර ඇසුමට සබවසේ

සුසැදි සඳ මෙන් පුරපසේ

බැඳෙමු අත්වැල් නොරහසේ

 

වෙළෙන කල පහසින් රසේ

තැවුල් සෝ රිදුමන් වැසේ

මඟුල් සක් නාදනු ඇසේ

බැඳෙමු අත්වැල් නොරහසේ

 

මලක් වන් මුදුනතෙ ගසේ

හැඩැති සුදිලෙන වරලසේ

සුවඳ ලැබුමට අදහසේ

බැඳෙමු අත්වැල් නොරහසේ

 

මිල කරන්නට බැරි කෙසේ

ඔටුන්නක් බඳු දැරු හිසේ

රකින්නට නිතියෙන් එසේ

බැඳෙමු අත්වැල් නොරහසේ

 

පුදන තුටු සිත කම්පසේ

කඳුළු දුක් සංකා නැසේ

සොඳුරු හෙට එළැඹෙන මෙසේ

බැඳෙමු අත්වැල් නොරහසේ

 

මාත්‍රාව 12 වෙන විදියට හදපු, උච්චාරණය ලේසි, සරල කෙටි කවි එකතුවක් තමයි ඔයා මේ විදියට රස වින්දෙ.

 

Image Courtesy : https://bit.ly/42MGU44

 
Tagged : / /