බලා හිඳින්නම් දේවී…

Share

බෝගම්බර දිය පතුලේ

සැතපෙන මගෙ දේවී

ඈ මුව පිපි සුමුදු සිනා

මා හද හඬවාවී…

 

ඔබෙ සුසුමන් සෙංකඩගල

පවනට මුසුවෙන්න ඇතී

බෝගම්බර දිය රැල්ලේ

කදුළැල් උතුරන්න ඇතී…

 

හඬනා දරු සෙනෙහස නුඹෙ

ළමැදේ ගිනි තියන්නැතී

පතිනිය නුඹ හිතේ දරා

ඒ දුක උහුලන්න ඇති …

 

සෙනෙහස පෑ හිත අද්දර

උණු කඳුළක් නළියාවී

යළි එනතුරු වැව රවුමේ

බලා හිඳින්නම් දේවී…

 

Written By: Tharushi Vihangana

 

Image Courtesy: Author

 

 
Tagged : / /