ඔබට හැකි නම්..!

Share

සැවො ම ඔවුන්ගේ හිස් අවුල් වී ඔබට ඒ ගැන දොස් නඟන විට
ඔබට ඔබගේ හිස කෙළින් කර ඍජුව නොසැලී ඉන්න හැකි නම්,

සියලු දෙන ඔබ සැක කරන විට ඔවුනගේ සැකයටත් ඉඩ දී
ඔබට ඔබගේ සිතට එකඟ ව සියලු විශ්වාසය තැබිය හැකි නම්,

සැම විට බොරුව ඔබ රවටද්දි බොරු බස් බිණීමෙන් ඉවත් වී
වෙහෙස නොමගෙන එකතැනක ඉඳ බලා ඉන්නට ඔබට හැකි නම්,

ජයත් විපතත් දෙකට එකලෙස මුහුණ දෙන්නට ඔබට හැකි නම්
අනුන් සිතිවිලි ඔබේ කර නොගෙන සිතන්නට ඔබ සමත් වේ නම්,

සුනු විසුනු වූ දිවිය කැපකොට තැනූ දේ ඔබේ දෑසින් බැලිය හැකි නම්
නැවී පහතට එකතුකර ගෙවුණු මෙවලම් ගොඩනඟන්නට හැකිනම්,

ඔබට නියමිත රාජකාරිය පමා වී කල් ඉකුත් වී පැවරුණු කළ
සිතේ දිරියෙන් එය කරන්නට ඔබේ හදවතට බල කළ හැකි නම්,

සියලු මිනිසුන් සම ව සලකා ඔබේ ගුණදම් රැකි ය හැකි නම්,

මිහිතලය මේ ඔබ සතු යි ආදරය ඒ තුළ තිබේ..!!

එ සැමටත් වඩා ඔබ වේ වි මිනිසෙක් මා දයාබර යාළුවේ…!!!