සිතළුවක පෙම

Anuththara 0 Comments

සිත් අහසෙ ඇඳුණු රුව

නොහඳුනන නොදුටු සිත

සිතුවමකි කලක් මා

සොයා ගිය මිරිඟුවක

බොඳව මා සිතේ පැටළුණ

තවම සිත නොරිද රිද්දන

සොයාගියමුත් ආදරය ලඟ

නොදුටු සිත නුඹයි සිතළුව

සැබෑවක් නොවී සිත ලඟ

සිතැඟි අතරින් එබී බලමින

පියවි ලොව හමුනොවුණ

සිත් අහසෙ ඇඳී බොඳවුණ

ඇති සැඟව හැම හිතක

නොකියු සුන්දර කතාවක් තව

 

Image Courtesy- https://bit.ly/2WMmoyX