ආදරය නාමයෙන් ….

sandali , 0 Comments

සුදු සීත හිම කැට වසාගත් ගුරු පාර

ඔබේ සැම මතකයන් සිහිනයක් වූ අරුම

සීත ඍතුවෙ සිටම ඔබව මග හැරුණු බව

වසන්තය ඈත බව සිහිකරයි සැමවිටම

 

වසන්තය එන තුරා මම ද මග බලාගෙන

අල්තීනායි ඔබට මගෙ හදගැස්ම නොදැනේ ද

ආදරය හද පුරා උතුරා ගලා ගිය ද

දිරි නැතිව පවසන්න පසුතැවෙමි අද තනිව

 

සැබෑ ආදරය අද සරදමක් වී කිමද

සැබෑවකි ඔබ ඔතැන මා මෙතැන අප දෙතැන

ඔබේ ගුරු ගීය මා සවනතට නොඇසුන ද

මා හදේ කවුළු හැර තබමි ඔබ වෙනුවෙන්ම

 

එක් වරක් නොව දස දහස් වර අමතන්න

ආදරය නාමයෙන් ඔබෙ නළල සිපගන්න

සීත ඍතුවෙ අඳුර සැණෙකින් මකාලන්න

ඔබ සොයා එන තුරා මග බලාගෙන ඉන්න

 

Reply for : https://fos.cmb.ac.lk/blog/love-6/
Image Credit – https://binged.it/2CMmh10