සුවඳ කූරු

Share

තඹ පාට කෙහෙ කැරැලි

දින ගණන් දිය නොදුටු

කාස්ටකේ ළතවෙනා

ළපටි මුව දා බිංදු

 

නොකී මහ වත ගොතක්

මළානික ඇස් රැන්දු

ඇවිටිල්ල සිඳ පවස

උගුර ලේ රස දැනුණු

 

ඔලගු කර රැඳි දා

පොතින් මැකුණේ අකුරු

කොළ වැටෙන තුරු මඟේ

රතු අසල නතර වුණු

 

එකින් එක රිය පෙළේ

ජනේලෙට තට්ටු වුණු

සුවඳ නැති දෑතකින් 

පිදෙනා සුවඳ කූරු

 

Image Credits: Nipuni Kadupitiya

 
Tagged : / / /