නිදහස

Share

යුද වැද දිනාගත් මුත්

ඉහිරා රුහිරු…

බිඳ දා වෙලා හුන්

යදමින් බැඳි පවුරු…

ඔද තෙද බලැති

පෙර රට කළ මහා විරූ…

ලද නිදහසට තාමත්

පුදනවා ගරු…

 

නිදහස දිනා ගත් උන්

අද නැතුවාට…

රොද බැඳ කොතෙක්වත්

ඇත උන් සමරන්ට…

නෙකවි ද උදම් ගී ගැයුවත්

උන් නමට…

අද උන් සතුටු වේවි ද අප

කළ දෙයට…

 

හිස් මනසකින් පාවඩ පිට

රජ ගමනින්…

වෙස් ලා ගෙන ඉන්න

රට කරවන උතුමන්…

ගොස් උළෙලට ඉතින්

පාරම් බා යහමින්…

උස් නිදහසට මොකට ද

පොඩි පොඩි සෙබළුන්…

 

උන්වත් නො දත් උන්ගේ

වටිනා දිවිය…

දුන්නත් උතුම් හෙළ දිව

රකිනට නො හැර…

වෙන් වෙන්නට නො වෙයි

උන් මියැදුණේ පෙර…

දැන්වත් නැගිටපන් සිහලුනි

පමා නැත…

Image credits : https://goo.gl/images/7C1ktc

 

 
Tagged :