සුහද…

Share

කතා බහ අඩු කර

මොකද හිටි හැටියේ ම

විඩාබර දිනයේ ම

ඇයි ද දැන් තනියෙන් ම

 

හුඟක් වැඩ ඇති නේද

විභාගය ළඟ නේද

ඉවර වී සුබ දාක

හිනාවෙමු පෙර සේ ම

 

පරිගණක අතරේ ම

දෑස දැන් රිදිලා ද

ඉලක්කම් මහ ගොඩක

දෑතැඟිලි ගෙවිලා ද

 

නිදි නොමැති නෙතු වෙතට

පිනි සීත එනවා ද

රස මවුලු නැතුවාට

වෙලාවට කනවා ද

 

වැහි බිංදු වැඩි දාක

සීත වැඩි වී ඇත්ද

උණු කෝපි කෝප්පය

දෙන්ට කවුරුත් නැද්ද

 

ස්වර හතත් රස ගේන

පොත් අතර සැඟවී ද

විඩාබර විටෙක වත්

ගීත මුමුණනවා ද

 

කවි අකුරු දැන් කොහිද

ඒ සිතුම් ගොළු වී ද

මතු කරන් රස හීන

ලියනවා ද යළි දාක

 

ඉතින් පාළුයි බෝම

නොකියා ඉන්නේ කෝම

කවිය ඇත මගෙ ගාව

ලියන්නම් හැමදාම

 

මතක සිහි වූ විටෙක

සිනහවක් ගෙන මුවට

ගෙන නෙතින් මෙම කවිය

කියවන්න සිතු සේ ම

 

හිතට බර වැඩි දාක

තනි නොම ගෙන සෝක

පවසන්න, මම තාම

අසනවා හැම දේම

 

Picture Credit : https://bit.ly/3abDIow

 
Tagged : / /