සර්, දෙව්ලොව හුඟක් දුර ද?

Share

දුන්නු හීන

එකිනෙක ගළපන්න

පියවර එකින් එක

සෙමෙන්

තබමින්

ඇදෙමි ඉදිරියට

නමුදු…

හැබෑ වන ඔබේ ම හීන

ඔබ සමඟ විඳින්නට

වරම් නැති මම

ළතැවෙමි තවමත්

ඔබ ගැන ම සිහිකරමින්

කයින් වෙන් වූවත් ඔබ මෙලොවින්

සිතින් වෙන් කරනු හැකි කාටද?

ඔබේ මුවගේ නැගෙන සිනහවට

පෙරළා සිනාසෙන්නට

එන්නද ඔබ ඉන්නා දෙව්ලොවට…

 

Written By : Uthpala Ariyasena

 

Image Courtesy: Ruchira Nethmina

 

 
Tagged : / /