හුදෙකලාව…

Hiruni , 0 Comments

ජීවිතේ හරයක් දුටිමි මම
ආලයේ කුකුසක් දුටිමි මම
මහණ දහමේ සුවය දුටු මම
හුදෙකලාවට පෙම් කළෙමි මම…

මා තුළ සැඟවුණු මමත්වය ගැන
ලොවෙහි සැඟවුණු අභිරහස් ගැන
සිතන්නට ඉඩ ලබා දෙන තැන
හුදෙකලාවට පෙම් කළෙමි මම…

මා තුළ තනිවම මා සිටින තැන
මා ලෙස නිදහස් වී සිටින තැන
පවුරු සීමා නොමැති ලෝකය
හුදෙකලාවයි මගේ ලෝකය…

Image Courtesy :
http://www.hdwallpapersspot.com/wp-content/uploads/2017/04/Alone-HD-Picture.jpg